Author Archives: Siu Keung Wong

  • 12/08/2023 - 中華文化學習活動
  • - 幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2023
  • - 非華語學生中文學習支援計劃
  • 27/11/2023 - 低班畫班招生(第二季)
  • 27/11/2023 - 參觀天瑞邨公園通告
  • 27/11/2023 - 寄聖誕咭活動
  • 27/11/2023 - 參觀環保園通告
  • 22/11/2023 - 參觀超級市場便條
  • 20/11/2023 - 參觀衛生教育中心通告
  • 17/11/2023 - 英文歌唱比賽便條